RSS
A A A

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach
Przedszkole Samorządowe nr 3 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego BIP-u zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do BIP-u Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach
• Data publikacji strony internetowej: 2012-03-30
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-08
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa BIP-u jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
• Niepoprawny kontrast w elementach nawigacyjnych witryny.
• Elementy multimedialne nie posiadają napisów dla niesłyszących.
• Brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.
• Nie wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie zawierają opis alternatywny.
• Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o formacie i rozmiarze dokumentu.
• Witryna nie ma zdefiniowanych jednoliterowych skrótów klawiszowych.
• Dokumenty dostępne do pobrania w większości nie są dostępne cyfrowo.
• Brak widocznego fokusu podczas korzystania ze strony przy pomocy klawiatury.
Wyłączenia
• Zamieszczone na stronie artykuły, zdjęcia i załączniki nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Przedszkola.
• Materiały multimedialne nie zawierają napisów dla niesłyszących, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Bartnik.
• E-mail: psd3@poczta.onet.pl
• Telefon: 122711454
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach
• Adres: Ul. Szkolna 27
32-410 Dobczyce
• E-mail: psd3@poczta.onet.pl
• Telefon: 122711454
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Przy budynku Przedszkola Samorządowego nr 3 wyznaczono dwa wejścia od strony ulicy Szkolnej 27. Wejście jest dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych swoją niską infrastrukturą. Klienci obsługiwani są w Sekretariacie Przedszkola, usytuowanym tuż przy wejściu na parterze, po lewej stronie. Pracownicy przedszkola są przeszkoleni w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Jest możliwość swobodnego poruszania się na wózkach, posadzka jest antypoślizgowa. Sekretariat posiada wszystkie formularze wniosków niezbędnych do załatwienia spraw w Przedszkolu. W sekretariacie brakuje informacji w alfabecie Braille’a oraz pętli indukcyjnej. Budynek składa się z dwóch pięter, nie ma windy. Klatki schodowe spełniają wymagania do montażu pochylni bądź schodołazów. Schody posiadają kontrastowe oznaczenia krawędzi. Nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. W całym budynku posadzka jest antypoślizgowa. Oświetlenie w całym budynku nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Nie ma informacji w alfabecie Braille’a lub tyflografice.Opublikował: Małgorzata Bartnik
Publikacja dnia: 24.09.2020
Podpisał: Małgorzata Bartnik
Dokument z dnia: 24.09.2020
Dokument oglądany razy: 246